Những bệnh viện chính (ngoại trừ bệnh viện có thể sử dụng tiếng nước ngoài)

map markNhấn vào biểu tượng trên bản đồ sẽ hiễn thị chi tiết các địa điểm

Những bệnh viện chính (ngoại trừ bệnh viện có thể sử dụng tiếng nước ngoài)

■Tìm kiếm các trung tâm y tế trong tỉnh có khả năng khám chữa bệnh bằng.→Hệ thống cung cấp thông tin các trung tâm y tế tỉnh Okayama.
https://www.qq.pref.okayama.jp/
(Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn)

Danh sách các địa điểm đăng tải và bản đồ phóng to
Bất kỳ các địa điểm được đăng, về cơ bản là sử dụng tiếng Nhật. Dù các địa điểm được ghi có thể sử dụng được ngôn ngữ khác thì vẫn có thể bị hạn chế về thời gian