• Home
  • 緊急情報
  • 新型コロナウイルス感染拡大防止/Prevention of the Spread of COVID-19【5月22日(May 22nd)】岡山県知事メッセージ/Message from the Governor of Okayama Prefecture/冈山县知事讯息/오카야마현 지사 메시지/MENSAGEM DE DO GOVERNADOR/THÔNG ĐIỆP CỦA THỐNG ĐỐC TỈNH OKAYAMA

2020年5月26日(火)19:16更新

新型コロナウイルス感染拡大防止/Prevention of the Spread of COVID-19【5月22日(May 22nd)】岡山県知事メッセージ/Message from the Governor of Okayama Prefecture/冈山县知事讯息/오카야마현 지사 메시지/MENSAGEM DE DO GOVERNADOR/THÔNG ĐIỆP CỦA THỐNG ĐỐC TỈNH OKAYAMA

にほんご / English / 中文 / 한국어 / Português / Tiếng việt

 

【岡山県民のみなさまへ~岡山県知事メッセージ】(令和2年5月22日)
本 県では、第一波をやりすごした状 況ですが、ここで気を緩めて、再び感 染拡 大を招き、今までの努 力が無駄になることは避けなければなりません。一 方で、暮らしを守るため、社 会経 済活 動を再 開することも重 要であります。外出時のマスク着用や、人との距離を保つといった「新しい生活様式」の実践をお願いします

詳しい内容は、下記よりPDFをダウンロードしてください。

「新しい生活様式」の実践  http://www.moj.go.jp/content/001319945.pdf 

 

【To all citizens of Okayama Prefecture~Message from the Governor of Okayama Prefecture】(May 22nd, 2020)

Okayama Prefecture was able to withstand the first wave of infection,but we must avoid letting our guards down, causing a second wave of infection and letting our efforts up until now go to waste. On the other hand, it is essential for us to reconvene socioeconomic activity in order to maintain our livelihood.

For complete details, please download the PDF message below.

➡ Example of practicing “New Lifestyle”https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000632485.pdf

 

【致各位县民~冈山县知事讯息】 (令和2年5月22日)

本县第一波感染已经过去,但是如果就此放松警惕,很可能引起感染并扩大感染范围,必须警惕不能让至今的努力功亏于另一方面,为了维持生计,社会经济活动的复工也很重要此外,请大家开启外出戴口罩、与他人保持距离的「新生活模式」。

※有关完整的讯息,请下载下面的PDF。

➡「新生活模式」http://www.moj.go.jp/content/001319945.pdf

 


【현민여러분에게~ 
오카야마현 지사 메시지】(2020년 5월 22일)

1유행을극복해나온상황입니다.하지여기서방심하여재감염의확대를불러일으켜지금까지의노력을물거품으로만들어서는일입니다. 한편,일상생활을지키기위해사회경제활동을재개하는것도 중요합니다. 또, 외출 때는 마스크 착용, 사람과의 거리를 두는 “새로운 생활 스타일”의 실천을 부탁드립니다.

자세한 내용은 아래의 메시지를 다운로드하십시오.

➡“새로운 생활 스타일” http://www.moj.go.jp/content/001319945.pdf


【Residentes de Okayama ~
MENSAGEM DE DO GOVERNADOR】(22 de maio de 2020.

 *As circunstâncias da nossa província é apenas de “ter ultrapassado a primeira onda”. Para que os nossos esforços não fiquem em vão, não podemos ainda relaxar, e devemos evitar que ocorra outra pandemia. Entretanto, a reabertura das atividades socioeconômicas é essencial.

※Para detalhes, faça o download do PDF a seguir.
➡ “Novo Estilo de Vida” https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000632485.pdf

 

 

Gửi đến mọi người dân đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Okayama~THÔNG ĐIỆP CỦA THỐNG ĐỐC TỈNH OKAYAMA(Ngày 22 Tháng 5 Năm 2020 )

*Tỉnh chúng ta đã vượt qua được tình trạng nguy hiểm nhưng chúng ta không nên chủ quan lơ là , gây tái lây lan dịch bệnh tránh làm lãng phí sự nổ lực từ trước đến nay. Bên cạnh đó ,để đảm bảo cuộc sống thì việc tái tổ chức các hoạt động kinh tế xã hội là điều quan trọng. Đồng thời , tôi mong mọi người hãy thực hiện 「LỐI SỐNG MỚI」ví dụ như giữ khoảng cách với người khác, cũng như việc mang khẩu trang khi đi ra ngoài.
※Tải xuống bản PDF tại đây để biết thêm thông tin.

➡Các ví dụ về việc thực hiện「LỐI SỐNG MỚI」http://www.moj.go.jp/content/001319945.pdf

5月22日 知事メッセージ

岡山県知事メッセージ(ルビ付き)

ダウンロード(PDF)

Message from the Governor of Okayama Prefecture

ダウンロード(PDF)

冈山县知事讯息

ダウンロード(PDF)

오카야마현 지사 메시지

ダウンロード(PDF)

MENSAGEM DE DO GOVERNADOR

ダウンロード(PDF)

THÔNG ĐIỆP CỦA THỐNG ĐỐC TỈNH OKAYAMA

ダウンロード(PDF)