• Home
  • 緊急情報
  • 新型コロナウイルス感染拡大防止/Prevention of the Spread of COVID-19【5月15日(May 15th)】岡山県知事メッセージ/Message from the Governor of Okayama Prefecture/冈山县知事讯息/오카야마현 지사 메시지/MENSAGEM DE DO GOVERNADOR/THÔNG ĐIỆP CỦA THỐNG ĐỐC TỈNH OKAYAMA

2020年5月19日(火)17:47更新

新型コロナウイルス感染拡大防止/Prevention of the Spread of COVID-19【5月15日(May 15th)】岡山県知事メッセージ/Message from the Governor of Okayama Prefecture/冈山县知事讯息/오카야마현 지사 메시지/MENSAGEM DE DO GOVERNADOR/THÔNG ĐIỆP CỦA THỐNG ĐỐC TỈNH OKAYAMA

にほんご / English / 中文 / 한국어 / Português / Tiếng việt

 

【岡山県民のみなさまへ~岡山県知事メッセージ】(令和2年5月15日)
*岡山県は、5月14日、緊急事態宣言の対象区域ではなくなりました。国内にはいまだ特定警戒都道府県があることから、当面はこれまでの方針を継続することといたします。県民の皆さんには、今月中は、これまでと同様、県境を越えた移動は極力控えていただくとともに、「3つの密 (密閉、密集、密接)」が重なる場所には、絶対に行かないようにしていただくようお願いします。外出時のマスク着用や、人との距離を保つといった「新しい生活様式」の実践をお願いします。

詳しい内容は、下記よりPDFをダウンロードしてください。

「新しい生活様式」の実践  http://www.moj.go.jp/content/001319945.pdf 

 

【To all citizens of Okayama Prefecture~Message from the Governor of Okayama Prefecture】(May 15th, 2020)

*As of May 14, the state of emergency no longer applies to Okayama Prefecture. Since there are still prefectures that are under special security, I have decided that for the time being, it would be best to maintain the policies that we have kept up until now. Throughout this month, I would like to request for all citizens of Okayama to refrain from any movement outside of the prefecture and to absolutely avoid any locations where more than one of the Three C’s (Closed spaces, Crowded places, Close contact settings) can occur. I would also like to request to each person for practicing the “New Lifestyle”, basic infection prevention measures such as wearing a mask while you are out, and keeping physical distance from others.

For complete details, please download the PDF message below.

➡ Example of practicing “New Lifestyle”https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000632485.pdf

 

【致各位县民~冈山县知事讯息】 (令和2年5月15日)

* 514日,政府宣布冈山县脱离紧急事态宣言对象区域。因为国内仍设有特定警戒都道府县,所以接下来的一段时间将继续保持目前的方针。

恳请全体县民在本月之内,与之前一样积极主动减少不必要非紧急跨县出行的同时,并做到坚决杜绝出入「3密」(密闭空间・密集场所・密切接触场面)集中的场所。此外,请大家开启外出戴口罩、与他人保持距离的「新生活模式」。

※有关完整的讯息,请下载下面的PDF。

➡「新生活模式」http://www.moj.go.jp/content/001319945.pdf

 


【현민여러분에게~ 
오카야마현 지사 메시지】(2020년 5월 15일)

*오카야마현은 5월 14일 긴급사태선언발령의 대상 지역에서 해제되었습니다. 국내에는 아직도 특정경계 도도부현이 있으므로 당면은 지금까지의 방침을 계속 유지할 것입니다. 현민 여러분에게는 5월 중은 지금과 같이 현의 경계를 넘는 이동은 최대한 피해주시기를 바람과 동시에 “밀폐・밀집・밀접의3가지 밀(密)”이 해당하는 장소에는 절대로 출입을 하지 않도록 부탁드립니다. 또, 외출 때는 마스크 착용, 사람과의 거리를 두는 “새로운 생활 스타일”의 실천을 부탁드립니다.

자세한 내용은 아래의 메시지를 다운로드하십시오.

➡“새로운 생활 스타일” http://www.moj.go.jp/content/001319945.pdf


【Residentes de Okayama ~
MENSAGEM DE DO GOVERNADOR】(15 de maio de 2020.

 *Ontem (14 de maio) a província de Okayama deixou de ser uma área de situação de emergência. Continuaremos na mesma situação porque ainda há neste país, áreas determinadas como área de alerta. Assim, pedimos para que todos da província continuem até o final deste mes, a evitar o máximo possível para não deslocar-se para outras províncias, continuar em isolamento, evitando de qualquer forma o “San-mitsu (três condições de infecção)” (o ambiente fechado, a aglomeração e a falta de distância um com o outro.).  Pedimos para praticarem o “Novo Estilo de Vida”, usando máscara ao sair e manter o distanciamento social. 

※Para detalhes, faça o download do PDF a seguir.
➡ “Novo Estilo de Vida” https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000632485.pdf

 

Gửi đến mọi người dân đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Okayama~THÔNG ĐIỆP CỦA THỐNG ĐỐC TỈNH OKAYAMA(Ngày 15 Tháng 5 Năm 2020 )

* Vào ngày hôm qua (Ngày 14 tháng 5 ) , Tỉnh Okayama đã nằm trong đối tượng các tỉnh được gỡ bỏ thông báo lệnh khẩn cấp. Trong nước hiện nay vẫn còn một số tỉnh thành thuộc khu vực cảnh cáo đặc định, theo tình hình đó thì chúng ta vẫn tiếp tục duy trì thực hiện các phương châm từ trước đến nay. Yêu cầu mọi người tuyệt đối không đi đến nơi hội tụ 「3 CHỮ MẬT」(nơi có KHÔNG GIAN KÍN, nơi TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI, nơi TIẾP XÚC GẦN) đồng thời hạn chế đến mức có thể việc di chuyển sang các tỉnh khác đến hết tháng 5. Đồng thời , tôi mong mọi người hãy thực hiện 「LỐI SỐNG MỚI」ví dụ như giữ khoảng cách với người khác, cũng như việc mang khẩu trang khi đi ra ngoài.

※Tải xuống bản PDF tại đây để biết thêm thông tin.

➡Các ví dụ về việc thực hiện「LỐI SỐNG MỚI」http://www.moj.go.jp/content/001319945.pdf

5月15日 知事メッセージ

岡山県知事メッセージ(ルビ付き)

ダウンロード(PDF)

Message from the Governor of Okayama Prefecture

ダウンロード(PDF)

冈山县知事讯息

ダウンロード(PDF)

오카야마현 지사 메시지

ダウンロード(PDF)

MENSAGEM DE DO GOVERNADOR

ダウンロード(PDF)

THÔNG ĐIỆP CỦA THỐNG ĐỐC TỈNH OKAYAMA

ダウンロード(PDF)