• Home
  • 緊急情報
  • 新型コロナウイルス感染拡大防止(協力要請 令和2年8月1日~8月31日)/Prevention of the Spread of COVID-19(Request for Cooperation August 1st, 2020 – August 31st, 2020 )【7月30日更新(Updated on July 30th)】岡山県知事メッセージ/Message from the Governor of Okayama Prefecture/冈山县知事讯息/오카야마현 지사 메시지/MENSAGEM DE DO GOVERNADOR/THÔNG ĐIỆP CỦA THỐNG ĐỐC TỈNH OKAYAMA

2020年8月01日(土)10:48更新

新型コロナウイルス感染拡大防止(協力要請 令和2年8月1日~8月31日)/Prevention of the Spread of COVID-19(Request for Cooperation August 1st, 2020 – August 31st, 2020 )【7月30日更新(Updated on July 30th)】岡山県知事メッセージ/Message from the Governor of Okayama Prefecture/冈山县知事讯息/오카야마현 지사 메시지/MENSAGEM DE DO GOVERNADOR/THÔNG ĐIỆP CỦA THỐNG ĐỐC TỈNH OKAYAMA

 

 

 

にほんご / English / 中文 / 한국어 / Português / Tiếng việt

7月30日 知事メッセージ

岡山県知事メッセージ

ダウンロード(PDF)

Message from the Governor of Okayama Prefecture

ダウンロード(PDF)

冈山县知事讯息

ダウンロード(PDF)

오카야마현 지사 메시지

ダウンロード(PDF)

MENSAGEM DE DO GOVERNADOR

ダウンロード(PDF)

THÔNG ĐIỆP CỦA THỐNG ĐỐC TỈNH OKAYAMA

ダウンロード(PDF)

【岡山県民のみなさまへ~岡山県知事メッセージ】(令和2年7月30日)

▶令和2年8月1日~8月31日
① 感染拡大予防ガイドラインの遵守

② 帰省される方へ 帰省前

③ 帰省される方へ 帰省後

④ ご高齢の方へ

※詳しい内容は、下記よりPDFをダウンロードしてください。

 

【To all citizens of Okayama Prefecture~Message from the Governor of Okayama Prefecture】(July 30th, 2020)

▶August 1, 2020 – August 31, 2020

① Adhere to the disease control guidelines

② For those who are returning home (Before)

③ For those who are returning home (After)

④ To senior citizens

For complete details, please download the PDF message below.

 

【致各位县民~冈山县知事讯息】 (令和2年7月30日)

▶令和 2 年 8 月 1 日 8 月 31 日

① 遵守疫情防控指南实施防疫工作的

② 返乡人员在 (出发前)

③ 返乡人员在 (返乡后)

④ 对老人

※有关完整的讯息,请下载下面的PDF。


【현민여러분에게~ 
오카야마현 지사 메시지】(2020년 7월 30일)

▶2020 년 8 월 1 일 8 월 31 일

① 감염 확대 예방 가이드 라인의 준수

② 귀성하시는 분 (귀성하기 전의)

③ 귀성하시는 분 (귀성한 후)

④ 고령자

자세한 내용은 아래의 메시지를 다운로드하십시오.


【Residentes de Okayama ~
MENSAGEM DE DO GOVERNADOR】(30 de julho de 2020

① Obediência ou estratégias de prevenção contra a infecção.

② Qualquer pessoa que for visitar a casa dos familiares (semanas antes da visita)

③ Qualquer pessoa que for visitar a casa dos familiares (De volta à casa)

④ Às pessoas idosas

※Para detalhes, faça o download do PDF a seguir.

 

Gửi đến mọi người dân đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Okayama~THÔNG ĐIỆP CỦA THỐNG ĐỐC TỈNH OKAYAMA(Ngày 30 Tháng 7 Năm 2020)

▶(1/8/2020~31/8/2020)

① Hiện tuân thủ các quy tắc hướng dẫn phòng chống lây lan truyền nhiễm.

② Những người muốn về quê  (Trước khi về)

③ Những người muốn về quê(Sau khi về quê)

④ Các cụ lớn tuổi

※Tải xuống bản PDF tại đây để biết thêm thông tin.