• Home
  • 緊急情報
  • 新型コロナウイルス感染拡大防止(協力要請)/Prevention of the Spread of COVID-19(Request for Cooperation)【7月19日(July 19th)】岡山県知事メッセージ/Message from the Governor of Okayama Prefecture/冈山县知事讯息/오카야마현 지사 메시지/MENSAGEM DE DO GOVERNADOR/THÔNG ĐIỆP CỦA THỐNG ĐỐC TỈNH OKAYAMA

2020年7月22日(水)19:05更新

新型コロナウイルス感染拡大防止(協力要請)/Prevention of the Spread of COVID-19(Request for Cooperation)【7月19日(July 19th)】岡山県知事メッセージ/Message from the Governor of Okayama Prefecture/冈山县知事讯息/오카야마현 지사 메시지/MENSAGEM DE DO GOVERNADOR/THÔNG ĐIỆP CỦA THỐNG ĐỐC TỈNH OKAYAMA

にほんご / English / 中文 / 한국어 / Português / Tiếng việt

7月19日 知事メッセージ

岡山県知事メッセージ(ルビ付き)

ダウンロード(PDF)

Message from the Governor of Okayama Prefecture

ダウンロード(PDF)

冈山县知事讯息

ダウンロード(PDF)

오카야마현 지사 메시지

ダウンロード(PDF)

MENSAGEM DE DO GOVERNADOR

ダウンロード(PDF)

THÔNG ĐIỆP CỦA THỐNG ĐỐC TỈNH OKAYAMA

ダウンロード(PDF)

【岡山県民のみなさまへ~岡山県知事メッセージ】(令和2年7月19日)
新型 コロナウイルスのまん延防止に向けた県民の皆さん及び接待を伴う飲食店の事業者の皆さんに協力要請を行うことを決定しました。

協力要請の対象区域は岡山県全域です。要請期間は本日から7月31日までとします。

*協力要請の内容は2つです。

① 感染拡大予防ガイドラインを遵守していない接待を伴う飲食店の利用自粛の協力要請であります。

② 次に、接待を伴う飲食店に対する、感染拡大予防ガイドライン遵守の協力要請です。

県民の皆さんの安全を守るためにも、ガイドラインの遵守等にご協力いただくよう強く要請します。

※詳しい内容は、下記よりPDFをダウンロードしてください。

 

【To all citizens of Okayama Prefecture~Message from the Governor of Okayama Prefecture】(July 19th, 2020)

*Okayama Prefecture has made a decision to request cooperation from our residents and customer service-based food and drink establishments in order to prevent the spread of COVID-19 within the prefecture.

This request for cooperation applies to all areas of Okayama Prefecture. The period for this request lasts from today until July 31st.

*The request for cooperation covers two points.

① We would like to request for residents to refrain from going to customer service-based food and drink establishments that are not adhering to the guidelines for disease prevention.

② We would like to request that customer service-based food and drink establishments adhere to the infection prevention guideline.

*By all means, we ask for our residents’ understanding and cooperation, in order to protect your own lives as well as the lives of those around us.

For complete details, please download the PDF message below.

 

【致各位县民~冈山县知事讯息】 (令和2年7月19日)

*为了防止新型冠状病毒感染蔓延,决定恳请伴有接待性质的饮食店的经营者配合相关工作。
恳请配合的对象区域为冈山县全境。时间从本日至7月31日。

恳请做到以下2项。

① 恳请不要前往未遵守疫情防控指南实施防疫工作的伴有接待性质的饮食店。

② 针对伴有接待性质的饮食店经营者,恳请支持并配合疫情防控指南做好防控工作。

*恳请县全体县民的各位,为了保护自己和周围人的生命,请给与理解和配合。

※有关完整的讯息,请下载下面的PDF。


【현민여러분에게~ 
오카야마현 지사 메시지】(2020년 7월 19일)

*신종 코로나바이러스의 만연 방지를 위한 현민 여러분 및 접대행위가 있는 유흥업소 사업자 여러분에게 협력을 요청하기로 했습니다.

협력요청의 대상 구역은 오카야마현 전 지역입니다. 요청 기간은 오늘부터 7월 31일까지로 합니다.
*협력요청 내용은 다음 2가지입니다.

① 현민 여러분에 대한 감염확대예방 가이드라인을 준수하지 않는 접대행위가 있는 유흥업소의 이용 자제에 대한 협력 요청입니다.
② 다음으로 접대행위가 있는 유흥업소에 대한 감염확대 예방 가이드라인 준수의 협력 요청입니다.

*현민 여러분에게는 자신의 생명과 주변 사람의 생명을 지키기 위해 부디 이해와 협력을 부탁드립니다.

자세한 내용은 아래의 메시지를 다운로드하십시오.


【Residentes de Okayama ~
MENSAGEM DE DO GOVERNADOR】(19 de julho de 2020

* O governo provincial de acordo com a Lei de Medidas Expeciais postula que o povo e os donos de estabelecimentos comerciais de comes e bebes tomem medidas para evitar a expansão do Novo Coronavírus (doravante, COVID-19).

*O governo provincial postula medidas para toda a região da província. O tempo de postulação será a partir de hoje até o dia 31 de julho.

Em dois pontos o governo postula para a cooperação do povo:

①   Quanto aos estabelecimentos comerciais de comes e bebes o qual o atendimento aos fregueses não está de acordo com as diretrizes contra a pandemia. 

②   Segundo ponto, o governo postula aos estabelecimentos comerciais de comes e bebes para que fiquem sujeitos às diretrizes contra a pandemia.

*Para a segurança do povo da província, postulamos a cooperação de todos para obedecerem as respectivas diretrizes.

※Para detalhes, faça o download do PDF a seguir.

 

Gửi đến mọi người dân đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Okayama~THÔNG ĐIỆP CỦA THỐNG ĐỐC TỈNH OKAYAMA(Ngày 19 Tháng 7 Năm 2020)

*Quyết định đưa ra thực hiện việc yêu cầu hợp tác từ các chủ cơ sở kinh doanh ăn uống và tất cả mọi người dân trong tỉnh về việc phòng chống lây nhiễm dịch Virus mới Corona dựa trên Bộ Luật Đặc Biệt.
Đối tượng khu vực yêu cầu hợp tác bao gồm toàn bộ các khu vực thuộc tỉnh Okayama. Thời gian yêu cầu: bắt đầu từ ngày hôm nay(19/7) cho đến ngày 31/7

*Nội dung yêu cầu hợp tác gồm 2 điều sau đây:

① Đối với mọi người dân trong tỉnh, yêu cầu hạn chế sử dụng các dịch vụ ăn uống có tiếp xúc đồng thời,và không tuân thủ các hướng dẫn phòng chống lây lan dịch bệnh.

②   Đối với các cơ sở kinh doanh ăn uống có tiếp xúc đồng thời , yêu cầu hợp tác tuân thủ các biện pháp hướng dẫn phòng chống lây lan dịch bệnh.

 *Tôi mong sẽ nhận được sự hợp tác thực hiện tuân thủ các biện pháp hướng dẫn phòng bệnh để bảo vệ an toàn của tất cả mọi người dân trong tỉnh.

※Tải xuống bản PDF tại đây để biết thêm thông tin.