• Home
  • 緊急情報
  • 新型コロナウイルス感染拡大防止/Prevention of the Spread of COVID-19【6月17日(June 17th)】岡山県知事メッセージ/Message from the Governor of Okayama Prefecture/冈山县知事讯息/오카야마현 지사 메시지/MENSAGEM DE DO GOVERNADOR/THÔNG ĐIỆP CỦA THỐNG ĐỐC TỈNH OKAYAMA

2020年6月19日(金)17:41更新

新型コロナウイルス感染拡大防止/Prevention of the Spread of COVID-19【6月17日(June 17th)】岡山県知事メッセージ/Message from the Governor of Okayama Prefecture/冈山县知事讯息/오카야마현 지사 메시지/MENSAGEM DE DO GOVERNADOR/THÔNG ĐIỆP CỦA THỐNG ĐỐC TỈNH OKAYAMA

にほんご / English / 中文 / 한국어 / Português / Tiếng việt

 

【岡山県民のみなさまへ~岡山県知事メッセージ】(令和2年6月17日)
6月19日からは岡山県をはじめ全国で次のステップに入ります。7月9日までの期間、次のことにご留意ください。

① 「外出」について

② 「県外への移動」について

③ 「新しい生活様式」について
県民の皆さまには、「新しい生活様式」を実践していただき、社会経済活動の維持にご協力をお願いします。

※詳しい内容は、下記よりPDFをダウンロードしてください。

「新しい生活様式」の実践  http://www.moj.go.jp/content/001319945.pdf 

 

【To all citizens of Okayama Prefecture~Message from the Governor of Okayama Prefecture】(June 17th, 2020)

*All prefectures including Okayama will proceed to the next step from June 19th. Please take note of the following initiatives until July 9th.

① Outings

② Movement outside of Okayama Prefecture

③ “New Lifestyle”
*I would like for the residents of Okayama to cooperate in the maintenance of socioeconomic activity and partaking in a “New Lifestyle”.

For complete details, please download the PDF message below.

➡ Example of practicing “New Lifestyle”https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000632485.pdf

 

【致各位县民~冈山县知事讯息】 (令和2年6月17日)

6月19日起不仅是冈山县、日本全国将进入新一阶段。恳请全体县民7月9日期间注意以下几项。

① “外出”事项

② “跨县境的出行”事项

③ “新生活模式”

*恳请全体县民实施「新生活模式」,并对维护社会经济活动工作给与支持和配合。

※有关完整的讯息,请下载下面的PDF。

➡「新生活模式」http://www.moj.go.jp/content/001319945.pdf

 


【현민여러분에게~ 
오카야마현 지사 메시지】(2020년 6월 17일)

6월 19일부터는 오카야마현을 비롯해 전국적으로는 다음 단계로 접어들게 됩니다. 7월 9일까지의 기간, 다음 내용에 유의해 주십시오.

① “외출”에 대해서 
② “현 외로의 이동”에 대해서

③ “신생활 스타일”에 대해서
*현민 여러분에게는 “신생활 스타일”을 실천해 주시고, 사회경제 활동유지에 협력해 주시기를 바랍니다.

자세한 내용은 아래의 메시지를 다운로드하십시오.

➡“새로운 생활 스타일” http://www.moj.go.jp/content/001319945.pdf


【Residentes de Okayama ~
MENSAGEM DE DO GOVERNADOR】(17 de junho de 2020 .

* O país todo, incluindo a nossa província, a partir do dia 19 de junho seguirá com os novos passos. E até a data de 9 de julho, pedimos a atenção de todos no seguinte:

① Quanto às “saídas” de casa

② “deslocamento para outras províncias”

③ quanto ao “Novo Estilo de Vida”

* Pedimos que todos da província continuem a praticar o “Novo Estilo de Vida” e a manter as atividades socioeconômicas.

※Para detalhes, faça o download do PDF a seguir.
➡ “Novo Estilo de Vida” https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000632485.pdf

 

 

Gửi đến mọi người dân đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Okayama~THÔNG ĐIỆP CỦA THỐNG ĐỐC TỈNH OKAYAMA(Ngày 17 Tháng 6 Năm 2020 )

Từ ngày 19 tháng 6 ,cả nước cũng như tỉnh Okayama đã bước sang 1 giai đoạn mới .  Cho đến ngày 9 tháng 7 mọi người hãy lưu ý 1 vài điểm sau đây :

① về việc「đi ra ngoài

② về việc「di chuyển sang các tỉnh khác」

③ về việc thực hiện「lối sống mới」

*Tôi hy vọng mọi người dân trong tỉnh cùng hợp tác chung tay duy trì hoạt động kinh tế xã hội ,thực hiện「lối sống mới」.

※Tải xuống bản PDF tại đây để biết thêm thông tin.

➡Các ví dụ về việc thực hiện「LỐI SỐNG MỚI」http://www.moj.go.jp/content/001319945.pdf

6月17日 知事メッセージ

岡山県知事メッセージ(ルビ付き)

ダウンロード(PDF)

Message from the Governor of Okayama Prefecture

ダウンロード(PDF)

冈山县知事讯息

ダウンロード(PDF)

오카야마현 지사 메시지

ダウンロード(PDF)

MENSAGEM DE DO GOVERNADOR

ダウンロード(PDF)

THÔNG ĐIỆP CỦA THỐNG ĐỐC TỈNH OKAYAMA

ダウンロード(PDF)